Projekty s EU

 

 

Osobním rozvojem k souladu zaměstnání s rodinou

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/76.00260

Doba realizace projektu: 1. březen 2012 až 28. únor 2014

Popis projektu

Projekt je zaměřen na kariérové poradenství, tj. provedení hodnocení a testování cílové skupiny (CS) za účelem identifikace jejího osobnostního profilu a zjištění potenciálu pro vytvoření kariérového, vzdělávacího osobnostního plánu rozvoje CS a zprostředkování rekvalifikací vybraným osobám CS. To vše doplní praktické workshopy a mentoring, tj. individuální kariérové poradenství pro CS. Celý program pak završí genderová poradna pro CS za účelem zajištění jednak osvěty u osob CS a jednak pro řešení problémů, se kterými se setkávají případně mohou setkat.

CS projektu tvoří ženy vracející se po rodičovské dovolené na trh práce z MSK v celkovém počtu 60 osob. Potřebnost projektu vyplývá jednak ze zkušeností žadatele v rámci poskytování pracovního poradenství dospělým a jednak z výsledků provedeného dotazníkového šetření mezi zástupci CS.

Potřeby CS budou dosaženy realizací těchto aktivit:

1. Zajištění schopností, znalostí, potencionálu a provedení osobnostního auditu CS

2. Zpracování výsledků testování: sestavení celkového zhodnocení účastníků, rozbor dílčích kompetencí, silných stránek, rezerv, doporučení aj., vytvoření vzdělávacího plánu a návrhu plánu kariérního rozvoje; následný individuální rozbor výstupu hodnocení s účastnící.

3. Realizace seminářů a workshopů zaměřených na trendy na trhu práce, požadavky zaměstnavatelů, praktickou přípravu na výběrové řízení/pohovory

4. Účastí na rekvalifikacích: v rámci potřeby zvýšení, rozšíření kvalifikace části CS pro výkon určité profese

5. Zajištěním mentoringu, tj. individuálním kariérovým poradenstvím k profesnímu a osobnostnímu rozvoji CS

6. Zřízení genderové poradny jako konzultačního a informačního prostředku pro CS

7. Zřízením centra pro péče o děti, které odbourá bariéru vstupu CS na trh práce a umožní CS získat možnost osobnostního rozvoje

Projekt je inovativní komplexním přístupem k CS v oblasti kariérového poradenství a jednak v dílčích činnostech kariérové práce.

U CS projekt přispěje ke slaďování rodin a pracovního života.

Cíle projektu

Hlavním cílem je podpora zaměstnanosti CS a umožnění sladění jejich osobního a pracovního života či realizaci profesních cílů v souladu s jejich dispozicemi a schopnostmi.

Specifické cíle:
- Komplexní podpora řešení potřeb CS projektu
- Umožnění rozpoznání osobnost. pozitiv a negativ CS pro uplatnění se na trhu práce
- Podpora osobnostně-profesního rozvoje řadou opatření (mentoring, poradenství apod.)
- Podpora dosažení cílů zajištěním péče o děti jako formy odbourávání prvotní bariéry CS při vstupu na trh práce

Výše uvedených cílů bude dosaženo realizací kariérového poradenství, tj. provedením hodnocení CS za účelem identifikace jejich osobnostního profilu a zjištění potenciálu pro vytvoření kariérního, vzdělávacího, osobnostního plánu rozvoje CS a zprostředkovat rekvalifikace a odbouráváním bariér.

Cílové skupiny

Cílová skupina
Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce.

Popis a způsob zapojení cílové skupiny:
Žadatel zvolil CS ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce jednat dle zkušeností z vlastní praxe při poskytování prac., kariér. poradenství a diagnostiky a jednak z výsledků dotazníkového šetření provedeného při přípravě projektu. CS představují ženy s dětmi předškolního a mladšího věku. Převážnou část CS budou tvořit ženy po rodičovské dovolené.
Tato CS potřebuje provedení osobnost. hodnocení, testování, sestavení možností orientace dalšího směru pracovního uplatnění, tj. plánu profesního směřování, doporučení v rámci profesního, osobního rozvoje či zprostředkování rekvalifikace pro rozšíření, zvýšení kvalifikace potřebné pro výkon vhodných profesí, pracovních pozic. Důvodem je změna životní situace, v rámci které se jejich kariéra již neslučuje s rodinným životem a hledají jiné možnosti pracovního uplatnění, které bude v souladu s jejich rodinnými povinnostmi.
CS bude zapojena do projektu osobní účastí na těchto aktivitách:
a) 60 osob se zúčastní hodnocení, osobnostního auditu, vzdělávání v oblasti osobnostního růstu
b) 60 osob se zúčastní vzdělávání v oblasti osobnostních dovedností
c) aktivní účast 60 osob na workshopech s gender. problematikou
d) Část CS, tzn. ty, kterou budou potřebovat změnit, zvýšit či rozšířit kvalifikaci se zúčastní rekvalifikací a odbor. vzdělávání - 40 osob - úspěš. absolv. obdrží certifikáty
e) CS využije mentoring a gender. poradnou

CS bude motivována k účasti a dokončení aktivit v projektu v důsledku změn životní situace a vnitřní motivace - potřeby identifikovat své silné stránky, rezervy, schopnosti a zjistit možnosti pracovního uplatnění, které bude v souladu s jejich rodinnými, osobními povinnostmi.

Účastníci/ce projektu

rodiče na mateřské/rodičovské
osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny

Region

Moravskoslezský kraj

Partneři

Mateřská škola Pastelka, Ostrava - Poruba
Integrační centrum Stonožka, Ostrava

Realizátor projektu

Název: Premi Consult s. r. o.

IČ: 48400220

Ulice: Stodolní 21

Město: Ostrava

PSČ: 702 00

Kontaktní osoba

Kontakt: Jan Folwarczny, info@premi-consult.cz, tel.: +420 777 861 086