Etický kodex

Klademe důraz na profesionalitu a dodržování základních norem chování a proto se všichni naši zaměstnanci i externí pracovníci řídí následujícím etickým kodexem:

 vykonávat svou činnost erudovaně a čestně, v souladu s dobrými mravy a tímto Etickým kodexem,

respektovat pravidla podnikatelské etiky a ostatní obecně uznávaná morální pravidla,

nespolupracovat s institucemi a podnikatelskými subjekty, jejichž činnost je v rozporu s právním řádem České republiky a dobrými mravy,

podporovat otevřenou komunikaci a svobodný tok informací,

pracovat s pravdivými a přesně formulovanými informacemi tak, aby jejich příjemce neuváděly v omyl, a záměrně nezkreslovat původ informací,

respektovat právo třetích stran na svobodné vyjádření jejich názoru,

respektovat důvěrnost informací a zachovávat obchodní tajemství, nezneužívat neveřejné informace,

respektovat dohodnuté smluvní podmínky,

směřovat veškerou činnost k zájmům klienta a k trvalému posilování důvěryhodnosti a dobré pověsti společnosti,

nepoškodit úmyslně zájmy a práva klienta ani partnera, respektovat zásady zdvořilosti a kolegiality,

nečinit mezi klienty rozdíly z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných,

nepodporovat korupční prostředí,

odmítnout zakázku či úkol, pokud je v rozporu s principy Etického kodexu.

 
Banner
Banner
Nabízíme Vám poradenství vedoucí ke zdárnému a efektivnímu čerpaní a využívání dotací z evropských fondů.

Vstup pro klienty